Doelstelling

Stichting Berg en Dals Bloei is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet ook aan de hieraan gestelde wettelijke voorwaarden.

Activiteiten onder de noemer van Berg en Dals Bloei dateren al vanaf 1917.

De huidige Stichting Berg en Dals Bloei is officieel bij akte opgericht op 7 februari 1973 en stelt zich het volgende ten doel:

Het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Berg en Dal en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe kan bijdragen

De behartiging van de belangen van de inwoners van Berg en Dal als gemeenschap.

Een belangrijk midde hierbij is het organiseren van verbindende  maatschappelijke activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.

In algemene zin “het nastreven van een goed sociaal en verbonden functionerende gemeenschap van Berg en Dallers”.

Ons motto is dan ook niet voor niets “Berg en Dals Bloei brengt Berg en Dallers bij elkaar”.

De stichting kent geen enkel winstoogmerk.

 

Bestuur

Ons bestuur bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers en de stichting kent geen enkel winstoogmerk. De huidige samenstelling en functieverdeling van het bestuur vindt u onder de noemer “bestuur” op deze website. Er zijn ook verder geen betaalde medewerkers.

 

Financieel

Berg en Dals Bloei bestaat geheel bij de gratie van gemeentelijke subsidie, bijdragen van sponsoren, donateurs een incidenteel legaat alsmede de opbrengst van activiteiten zoals een kerstbingo.

De uitgaven ten behoeve van de diverse activiteiten mogen de inkomsten dan ook niet of nauwelijks te boven gaan. Er wordt naar gestreefd ook enige (bescheiden) reserves op te bouwen ten behoeve van onvoorziene uitgaven alsmede de organisatie van jubilea en dergelijke.

Over 2019 bedroeg het totaal aan inkomsten uit subsidie, opbrengst kerstbingo en donateurs € 5630,00.

De totale organisatiekosten van de georganiseerde activiteiten alsmede algemene kosten zoals bank, onderhoud openlucht kerststal en flyers/banners bedroegen € 5716,00. Een tekort van € 86,00 dat ten laste wordt gebracht van de reserve.

Indien gevraagd zijn wij altijd bereid inzage te geven aan belanghebbenden en donateurs.

 

Overige gegevens

RSIN/fiscaal nummer:        813905965

KVK nummer:                   41055545

Bankrekening:                  NL62RABO 0105 1765 24

Secretariaat:                    Emmalaan 2, 6571 AL Berg en Dal

Email:                              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       

 

Beleidsplan 2020  

Zoals in de statutaire doelstelling van de stichting is omschreven is ons doel het behartigen van de belangen van de inwoners van Berg en Dal. Ook in 2020 willen wij deze doelstelling vorm geven door middel van het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten, alsmede het voeren van overleg met gemeentelijke instanties en andere organisaties, om de belangen van de inwoners van ons dorp zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Onze doelgroep omvat alle inwoners binnen elke leeftijdsgroep, met andere woorden: van een kinderfeest als Sinterklaas en Halloween tot een Kerstbingo.

Naast het organiseren van onze traditionele activiteiten zoals Koningsdag, 4 mei Herdenking, Wandel 2 Daagse, Halloweenfeest, Sinterklaasintocht, Bewegende Kerststal, onsteking dorpskerstboom op het Hamersveld en Kerstbingo, zijn er plannen tot het organiseren van een Garagesale.

Daarnaast blijkt onze website erg gedateerd te zijn en zal in 2020 een geheel nieuwe website worden ontworpen. Het doel van deze nieuwe website is om een platform te vormen voor alle inwoners van ons dorp. Niet alleen zullen alle gegevens en nieuws omtrent activiteiten van Berg en Dals Bloei worden vermeld maar zullen ook andere maatschappelijke organisaties en vereniginge van alle richtingen en leeftijdsgroepen een plaats krijgen. Hierdoor wordt het verbindende karakter van Berg en Dals Bloei nog beter vormgegeven en gerealiseerd. Zo zal er onder meer informatie te vinden zijn over onze Gemeente, EHBO, AED locaties en historie. De financiering van deze website is mogelijk gemaakt door het legaat van een betrokken dorpsbewoner.

Onze huidige statuten dateren uit 1973 en het bestuur zal notaris Mostart te Beek Ubbergen verzoeken om deze te toetsen aan de huidige wettelijke vereisten en zonodig aan te passen. 

Wij zijn volledig afhankelijk van gemeentelijke subisdies, sponsoren en donateurs. Om ons belang en doelstellingen goed onder de aandacht te brengen van onze inwoners zal ook in 2020 weer een brief worden bezorgd bij alle huishoudens in ons dorp, waarin wij onze activiteiten voorstellen en tevens vragen om een bijdrage. Op de nieuwe website zal tevens de mogelijkheid worden opgenomen tot online doneren. Dit omdat is gebleken dat een acceptgiro niet meer aan de huidige tijdsvereisten voldoet. Door de nieuwe website hopen wij dan ook onze middelen in de toekomst meer zeker te kunnen stellen.

Ook in 2020  zal worden gestreefd naar een sluitende begroting. Op onze site (onder het onderwerp ANBI) zal elk jaar een verantwoording worden gegeven van inkomsten en uitgaven. Over het jaar 2019 bedroegen de inkomsten € 5630,00 en de uitgaven € 5716,00. Het tekort is ten laste gebracht van de reserves.

Voor wat betreft het jaar 2020 worden geen bijzondere uitgaven aan onze activiteiten verwacht die tot een negatief resultaat zullen leiden.

De stichting beoogt geen enkel winstoogmerk en kent geen betaalde bestuurders dan wel andere betrokkenen. Maar er wordt wel gestreefd naar een zekere reserve met het oog op onverwachte ontwikkelingen en het vieren van jubilea. In 2020 is overigens geen sprake van een jubileum. Het (bescheiden) vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur en altijd met in achtneming van objectiviteit, openheid en toetsing aan de statutaire doelstellingen. Zo is bijvoorbeeld statutair opgenomen dat bij (overigens niet voorziene) opheffing van de stichting het batig saldo geschonken zal worden aan een doel dat overeenkomt met onze eigen doelstellingen.

Op de website van Berg en Dals Bloei staat alle informatie omtrent de samenstelling van ons bestuur, te organiseren activiteiten en verdere gegevens zoals inschrijving Kamer van Koophandel, bankrelatie, fiscale gegevens en contactmogelijkheden. Daarnaast kunnen belanghebbenden te allen tijde inzicht krijgen in onze financiën en verantwoording krijgen omtrent uitgaven en inkomsten.